Adatvédelmi irányelvek

1. Bevezetés

Hartai Gábor egyéni vállalkozó (1098 Budapest, Toronyház u.5/1, 2.em.3, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.kettlebellcore.hu/adatvedelmi-iranyelvek/ címen.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
– 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.);

2.1 A www.kettlebellcore.hu szerver naplózása

A www.kettlebellcore.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.  

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével, operációs rendszerével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Adatfeldolgozó: László Gábor
Név: László Gábor
Székhely: 6080 Szabadszállás Nap utca 1/A

Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása. Az adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja az adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.kettlebellcore.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://policies.google.com/?hl=hu címen ad részletes felvilágosítást.  

2.2 www.kettlebellcore.hu honlap saját cookie kezelése

Mik azok a cookie-k és mi a feladatuk?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, melyek arra szolgálnak, hogy megkönnyítsék a böngészést az által, hogy információkat gyűjtenek a látogatók preferenciáiról. A sütik segítenek megkönnyíteni a weboldal használatát és minőségi felhasználói élményt biztosítanak az által, hogy lehetővé teszik a webhely számára, hogy “emlékezzen” a felhasználóra. Segítik a látogató webhellyel történő kommunikációját és tájékoztatást adnak számunkra annak használatával kapcsolatban.

A sütiknek különböző típusai léteznek. Egyes sütik a honlapunkról érkeznek, míg mások egy harmadik fél által kerülnek elhelyezésre. A sütik különböző ideig tárolódnak a böngészőben vagy az eszközünkön (számítógép, telefon, tablet). A weboldalunkon elhelyezett sütik nem mentenek olyan információkat, melyek
lehetővé teszik a látogató közvetlen azonosítását.

Az weboldal böngészésének megkezdésekor felugró ablakban kérjük a látogató hozzájárulását a sütik engedélyezéséhez. Hozzájárulás esetén helyezhetünk csak el statisztika- vagy pl. marketing célú sütiket. Engedély hiányában csakis az alapműködést biztosító sütiket használjuk.

Milyen sütiket használunk?

Statisztikai célú sütik:

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Teljesítményt biztosító sütik:

Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütijei: infó

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google
Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari

Adatvédelmi tájékoztatás

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázatok foglalják össze:

Statisztika célú sütik:

Sütik elnevezése
(kezelt adatkör)
Adatkezelés időtartamaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
_ga2 évInformációk gyűjtése a látogatók weboldal használatárólÖn hozzájárulása
_ga_X34CT4NZTX2 évInformációk gyűjtése a látogatók weboldal használatárólÖn hozzájárulása
cookie_policy_acceptedTörlésigTárolja, hogy a jelen adatkezelési irányelvek el lettek e fogadvaÖn hozzájárulása

2.3 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2.4 Portál adatvédelmi incidens adatkezelő felé történő bejelentése

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, így különösen, de nem kizárólagosan az olyan esemény, amikor a személyes adatokat – véletlenül vagy szándékosan – feltörik, nyilvánosságra hozzák, lemásolják, továbbítják, megszerzik, eltávolítják, megsemmisítik, ellopják vagy jogosulatlan személyek felhasználják, például notebook számítógép, okostelefon, USB-memória, iPad/táblagép vagy papírirat elvesztése, „álneves” jogsértések, jogosulatlan hozzáférés informatikai rendszerhez, informatikai támadás, stb.

A bejelentőnek közvetlenül és haladéktalanul a hartaigabor@gmail.com e-mail címen jelenteni köteles az incidens természetét és tényét.

Az adatkezelés célja: az adatkezelőt érintő adatvédelmi incidensek, adatkezeléssel kapcsolatos jogsértések bejelentése az adatkezelő felé, a bejelentések kivizsgálása, adatvédelmi incidens esetén a további feltételek fennállása esetén az adatvédelmi incidens felügyeleti hatóság felé történő mielőbbi bejelentése az adatkezelő által, jogszabályban előírt esetben az érintett személyek tájékoztatása, intézkedések foganatosítása.

Az adatkezelés jogalapja: a bejelentő önkéntes hozzájárulása a bejelentés megtételével, illetőleg az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: a bejelentő neve, e-mail címe, telefonszáma, pozíciója, munkahelye és megnevezése, valamint a bejelentőnek és a bejelentésben érintett személynek a bejelentésben megadott további személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: a bejelentés alapján indított vizsgálat adatkezelő általi befejezéséig, de legfeljebb a bejelentéstől számított 12 hónap.